De Kanteling

Stichting VraagWijzer Nederland is vanaf het begin intensief betrokken bij het VNG-project De Kanteling. Onze kennis en ervaring gebruiken wij bij de implementatie van de kantelinggedachte. Op deze pagina vindt u notities en andere informatie met betrekking tot De Kanteling.

  De Kanteling 'Vooruit'!

Kantelen gebeurt nu vaak vanuit de 'achterkant'. De burger gaat naar een Wmo-loket met een aanvraag in gedachten. Door aan de 'voorkant'  te kantelen kan dit voorkomen worden. De huisarts en andere professionals waartoe de burger zich in eerste instantie wendt met zijn vraag, zijn bij uitstek geschikt om het gekantelde gesprek te voeren. Door 'vooruit'  te kantelen kunnen zij voorkomen dat de burger denkt vanuit een aanvraag.

  Rapportage enquête Kantelgedrag gemeenten

Begin 2012 hebben wij een verkennend onderzoek gedaan naar het kantelgedrag van gemeenten. Hoe ver zijn zij in het kantelproces en hoe staan zij tegenover kantelen? Ook vragen wij naar de ervaringen met het kantelen: welke problemen komen gemeenten tegen en hebben zij al oplossingen bedacht en uitgevoerd? De resultaten van het onderzoek worden beschreven in deze rapportage.

  Kostenbeheersing en de Wmo: open deuren of heilige huisjes?

Veel gemeenten zijn gericht op kostenbeheersing. Met de huidige tranisities in zicht is dit meer dan ooit onderwerp van gesprek. In deze notitie benoemen wij een aantal open deuren en schoppen wij tegen heilige huisjes aan. Onze bedoeling is, dat kostenbeheersing weloverwogen en onderbouwd plaatsvindt.

  Introductiebijeenkomst voor De Kanteling en Beeldvorming voor De Kanteling

Om het kantelingsproces succesvol te laten verlopen is het van belang dat alle niveaus kantelen. Binnen de gemeentelijke organisatie hebben wij het dan over de wethouder, de beleidsambtenaren, de Wmo-consulenten, baliemedewerkers, coördinatoren, etc. Maar dit geldt ook voor alle geledingen binnen samenwerkingsorganisaties en last but not least: voor de burger! Stichting VraagWijzer Nederland organiseert voor u een bijeenkomst waarin we aan verschillende groepen overbrengen wat De Kanteling nou eigenlijk precies inhoudt: het streven naar samenhangende maatwerkoplossingen voor iedere burger.

  Het Kantelingsconcept - Het conceptueel kader naar aanleiding van het VNG project De Kanteling.

Op basis van de eerste ervaringen uit de 12 pilotgemeenten is een conceptueel kader opgesteld. In deze notitie omschrijven wij dit kader. De bedoeling van het c onceptueel kader is om eenheid van taal te creëren binnen het project De Kanteling. Daarnaast biedt het gemeenten een kapstok waaraan zij hun eigen projecten kunnen ophangen.


Elders op deze website vindt u nog meer informatie over De Kanteling.