Visie en missie

Lokale overheden, woningcorporaties en welzijnsorganisaties zijn belangrijke spelers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. De gemeenten dragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijkheid voor de zelfredzaamheid en participatie van burgers: alle mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en optimaal meedoen in de samenleving.

Stichting VraagWijzer Nederland heeft als missie de hier boven genoemde organisaties bij te staan bij het verbeteren van hun dienstverlening. Uitgangspunt daarbij is de VraagWijzeraanpak ‘begrijpen, wijzen, regelen’: er is een centrale plek waar de burger terecht kan voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning en leefbaarheid. Onze aanbeveling is:

- Besteedt middels vraaggestuurde vraagverheldering aandacht aan de vraag of probleem van de burger

- Zet gezamenlijk in op de eigen kracht, maak gebruik van het sociale netwerk en voorliggende

  voorzieningen om tot een arrangement te komen

- Wijs de burger vervolgens vanuit (wederzijds) begrip op de mogelijkheden gezien zijn situatie

- En ondersteun tot slot, indien relevant, de burger bij het regelen van de door hem gekozen dienst of
  product.

De voorwaarden voor de dienstverlening volgens VraagWijzer zijn: wijs de burger onafhankelijk van een dienstverlener en wees eerlijk. Voorkom dat alle dienstverleners zich apart van elkaar met een burger bezighouden en werk volgens een integrale benadering. De dienstverlening is efficiënt en effectief. Wees transparant en betrek de burger bij de situatie. De ingang voor de burger is boven alles laagdrempelig, herkenbaar en daardoor gemakkelijk toegankelijk.