Onderzoek naar Vraagverheldering voor Movisie

In 2010 heeft Stichting VraagWijzer Nederland in opdracht van Movisie onderzoek gedaan naar vraagverheldering in Nederland. In totaal 245 gemeenten hebben meegedaan aan het onderzoek.

Opdracht

De opdracht van Movisie aan Stichting VraagWijzer Nederland betrof de landelijke inventarisatie van vraagverheldering in de Wmo onder gemeenten.

Uitvoering

Het onderzoek werd uitgevoerd met het inzetten van een digitale vragenlijst. Respondenten waren medewerkers bij gemeenten, uitvoeringsorganisaties van zorg-, welzijns- en/of woonloketten. In totaal hebben 350 van de 2068 genodigden deelgenomen aan het onderzoek. De respons is 16,9%. Teruggebracht tot de respons per gemeente zijn er 245 gemeen­ten vertegenwoordigd in het onderzoek. Dit is 57% van het totaal aantal Nederlandse gemeenten (peildatum 10 oktober 2010).

Resultaat

Puntsgewijs zijn de volgende resultaten over de uitvoering van vraagverheldering gevonden:

  • Vraagverheldering vindt veelal plaats in frontoffices van gemeentelijke loketten door lager opgeleide ambtenaren, al dan niet aangevuld met de mogelijkheid voor huis­bezoeken.
  • Het is meestal een formeel open gesprek van ongeveer een uur.
  • Er is veel verschil tussen uitvoerders in bij welke vragen vraagverheldering toegepast wordt (alle vragen of alleen die van nieuwe klanten, alleen de complexe vragen enzovoort).
  • Veelal hebben vraagverhelderaars meerdere doelen bij de vraagverheldering, maar is de vraagverheldering in ieder geval bedoelt om de vraag achter de vraag te inventariseren en om de burger op maat te helpen met een (aan)vraag.
  • Het bekijken van wat de burger zelf al heeft gedaan of nog doet in het opheffen van participatie­belemmeringen en het in beeld brengen van de mogelijkheden van het eigen netwerk, is het meest vaak genoemde onderdeel van de vraagverheldering. Het meest vaak genoemde doel hierbij is om te peilen in hoeverre er bereidheid is tot het vragen van ondersteuning aan het netwerk.
  • Websites met informatie over Wmo-verstrekkingen zijn de meest vaak genoemde hulpmid­delen waarmee de burger zijn gesprek kan voorbereiden, Regelhulp.nl is een meermalen genoemde aanvulling.
  • Indien er een open gesprek gevoerd wordt zijn er in het algemeen meer instrumenten of hulpmiddelen beschikbaar voor burgers dan bij andere vormen van vraagverheldering.
  • Er is een grote diversiteit aan instrumenten/hulpmiddelen voor de uitvoering van de vraagverheldering. In vergelijking met het aantal vragenlijsten voor de vraagverhel­deraars, al dan niet in de vorm van een registratiesysteem, zijn er weinig andere instrumenten of hulpmiddelen voor de vraagverheldering gevonden.