Wmo-loket

Het Wmo-loket is de plek waar de burger terecht kan met vragen inzake informatie, advies en ondersteuning op het gebied van de Wmo en voorzieningen. Al voor de komst van de Wmo was VraagWijzer expert op het gebied van zorgloketten. Er zijn diverse notities van onze hand verschenen over het onderwerp Wmo-loket.

  De toekomst van het Wmo-loket

Door de vele ontwikkelingen op Wmo-gebied, zoals de transitie Jeugd en AWBZ en het teruglopen van gemeentesubsidies, rijst de vraag of een Wmo-loket de juiste plaats zal blijven voor de toegang tot de Wmo. Heeft het Wmo-loket nog een toekomst? Stichting VraagWijzer Nederland heeft op eigen initiatief een digitale enquête uitgezet onder gemeenten en welzijnsorganisaties om hun mening over de toekomst van het Wmo-loket te peilen. 200 van hen namen deel aan het onderzoek. Lees de uitkomsten in bovenstaande rapportage.

  Denken in functies: dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning

Samenhang voor het Wmo-loket, ‘Toegang’ en Antwoord© is eenvoudiger te realiseren als er gedacht en gewerkt wordt in functies die door de medewerkers voor of met de klanten uitgevoerd kunnen worden. Hiervoor zijn duidelijke omschrijvingen en afspraken rondom deze functies nodig. In deze notitie worden 22 functies omschreven, voorzien van ons advies met betrekking tot het vervullen van deze functie.

  De Transformatie van Toegang 

De transitie van AWBZ naar Wmo brengt vele veranderingen voor de toegang naar de Wmo met zich mee. Op basis van onze expertise op het gebied van toegang tot de Wmo publiceren wij daarom deze notitie met onze praktische tips. De notitie richt zich zowel op het beleid als de uitvoering van Toegang en is geschreven vanuit het perspectief van De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl.

  Doorontwikkeling van het Wmo-loket

In deze notitie zijn 16 onderwerpen uitgewerkt die van belang zijn voor de doorontwikkeling van het Wmo-loket. Door het maken van een Plan van Aanpak en het oppakken van actiepunten kunnen stevige stappen worden gezet.

  Inventarisatie van de huidige stand en doorontwikkeling van de Wmo-loketten

Rapportage van een onderzoek naar loketdoorontwikkeling. Met het onderzoek is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen de Wmo-loketten van gemeenten behoefte hebben aan ondersteuning en in welke vorm.

  Verkenning van het ICT-gebruik voor de Wmo en de Wmo-loketten

Rapportage van een onderzoek naar de stand van zaken voor de ICT voor het Wmo-loket en de ondersteuningsbehoefte voor dit onderwerp per gemeente. In het onderzoek is dieper ingegaan op de samenstelling van loketten en de wijze van gegevensuitwisseling met samenwerkingspartners, ICT leveranciers, ICT toepassingen en functies, wensen en behoeften en het voortraject van de invoering van de Wmo.

  Eerste evaluatie van de Wmo, Wmo-loketten en ICT

In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van een onderzoek naar Wmo-evaluaties onder gemeenten. Het betreft een behoeefteonderzoek naar de ondersteunigsbehoefte per gemeente. Tevens is met het onderzoek kennis verkregen over de stand van zaken van Wmo-evaluaties.

  Eerste inventarisatie naar de behoeften bij gemeenten voor de Wmo, het Wmo-loket en het Wmo-loket en ICT

Stichting VraagWijzer Nederland heeft met samenwerkingspartners het Wmo-behoefteonderzoek onder gemeenten uitgevoerd. Dit behoefteonderzoek richtte zich op behoeften naar informatie, advies en ondersteuning voor de Wmo, het Wmo-loket en ICT. Wilt u meer weten over de expertise van Stichting VraagWijzer Nederland met betrekking tot loketten? Klik dan hier.